08.03.2015 – Słowem Pisane – Wywiady z regionu – Stopa bezrobocia w...

08.03.2015 – Słowem Pisane – Wywiady z regionu – Stopa bezrobocia w powiecie iławskim i nie tylko…

Bezrobocie to sytuacja, w której istnieje grupa pracowników zdolna do pracy oraz gotowych ją podjąć, lecz nieznajdująca możliwości zatrudnienia. Zjawisko to jest mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia.. Brak pracy jest czynnikiem, który mam wpływ na zaspokajanie ważnych potrzeb społecznych w różnych sferach życia. Prowadzi też do narastania kwestii społecznych jak: kwestia ubóstwa, edukacyjna, zdrowotna itd.

Osoby bezrobotne to osoby niepobierające nauki w szkole dziennej, zdrowe i gotowe do podjęcia pracy w danym zawodzie, ale z powodu braku zatrudnienia zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zameldowania. Należy pamiętać, ze osoby te powinny także oprócz powyższych, spełniać warunek ukończenia osiemnastu lat oraz warunek pozostawania w wieku aktywności zawodowej.

Najoględniej mówiąc Bezrobotny to człowiek, który chce pracować i aktywnie poszukuje pracy, ale nie może utrzymać zatrudnienia przy istniejących stawkach płacy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Walerian Polak przybliżył nam sytuację osób bezrobotnych  w powiecie iławskim. Odpowiedział nam na pytania związane ze stopą bezrobocia oraz możliwościami osób bezrobotnych związanymi z różnego rodzaju dotacjami czy też, dofinansowaniami na rok 2015.

M.S Ile wynosi procentowo stopa bezrobocia w powiecie iławskim?

W.P Stopa bezrobocia obecnie wynosi 8,7%.

M.S Czy  w poprzednich latach stopa bezrobocia była większa czy też mniejsza?

W.P Na pewno dzisiejsza stopa bezrobocia jest o wiele niższa w stosunku do ubiegłych lat. Najniższą stopę bezrobocia odnotowaliśmy w miesiącu wrześniu 2014 roku wynosiła ona 8,4%. Ma to związek z różnego rodzaju kwalifikacjami zawodowymi tzn. wyższa stopa bezrobocia utrzymuje się gdzieś od października do marca, gdzie osoby wykonujące prace na powietrzu mają chwilowy przestój, na wiosnę wszystko wraca do normy i ta stopa bezrobocia spada. Teraz na pewno będziemy odnotowywać tendencję malejącą. W styczniu 2012 roku wskaźnik bezrobocia wynosił 13,1% natomiast w grudniu 2013 roku wynosił już 12,3%. Obecnie nasza stopa wynosi 8,7%, uważam, że jest to pewnego rodzaju nasz mały sukces, gdyż stopa bezrobocia krajowa wynosi 11,4%, natomiast wojewódzka wynosi, aż 18,4%. Będziemy się starać, aby z roku na rok z miesiąca na miesiąc ta stopa była coraz niższa. Powiem jeszcze, że jedynie niższą stopę bezrobocia od naszej ma miasto Olsztyn, tam stopa wynosi 6,7%.

M.S Ile osób bezrobotnych obecnie zarejestrowanych jest w Urzędzie Pracy w Iławie?

W.P W iławskim Urzędzie Pracy na koniec grudnia zarejestrowanych było 3062 osoby.

M.S Czy ta liczba tych osób się zwiększa czy raczej zmniejsza?

W.P Tak jak już wcześniej powiedziałem, zawsze odnotowujemy taką tendencję, że pod koniec roku gdzieś od listopada do lutego bądź marca odnotowujemy tendencję wzrostową tego bezrobocia. Potem przychodzą miesiące letnie i tutaj odnotowujemy spadki  bezrobocia. Mamy tutaj pewną cykliczność, powtarzalność, która co roku w zależności czy to miesiące zimowe czy letnie występuje.

M.S Jakimi ofertami na dzień dzisiejszy dysponuje Urząd Pracy, co może zaoferować osobom bezrobotnym?

W.P Mamy stosunkowo dużo ofert pracy. Są to głównie takie branże jak: handel, stolarstwo, meblarstwo, krawiectwo, gastronomia, usługi finansowe, kierowcy itd. Mamy również oferty pracy do których należą zawody bardziej wykwalifikowane takie jak: informatyk, fizjoterapeuta, ekonomista czy bankier. Myślę, że dysponujemy dość szeroką gamą ofert pracy, z prawie każdego kierunku zawodowego, każdy może znaleźć tam coś dla siebie, oczywiście z tygodnia na tydzień czy z miesiąca na miesiąc tych ofert pracy nam przybywa.

M.S Co z dofinansowaniami dla przedsiębiorstw i nie tylko? Czy coś się zmieniło, jakie warunki trzeba spełniać?

W.P Dofinansowania dla różnorodnych przedsiębiorstw jest pojęciem dosyć szerokim. Należało by zdefiniować ,o jakie dofinasowania dany przedsiębiorca może się starać? Zacznijmy od grupy największej, najbardziej inwestycyjnej, jest to tworzenie nowego miejsca pracy oraz doposażenie stanowiska dla nowego pracownika. Przedsiębiorca na ten cel może otrzymać, aż 20 000 tysięcy złotych dofinansowania z Urzędu Pracy. Warunkiem, aby otrzymać dotację jest niezwolnienie ze stanowiska przez pół roku nowego pracownika. Pozostałe warunki jakie musi spełnić pracodawca to :niezwolnienie większej ilości osób jednocześnie, nie mogą być odnotowane zbyt duże spadki utraty pracy, warunkuje to przepis zapisany w ustawie, zatrudnienie takiej osoby przez dwa lata od otrzymania dofinansowania. I rzecz najważniejsza, dokładne wytyczenie na co zostanie przeznaczona dotacja, jakie sprzęty zamierzamy zakupić, aby poprawić warunki pracy.

Innymi formami wsparcia mogą być prace interwencyjne. W tym przypadku pracodawca otrzymuje dopłatę w formie zasiłku, składki ubezpieczeniowej wynosi ona ponad 1100 złotych na stanowisko. Z tym, że okres zatrudnienia nowej osoby musi być co najmniej przez 10 miesięcy, w tym 6 miesięcy refundacji do wynagrodzenia, a później już przez kolejne miesiące pracodawca musi sam dopłacać do wynagrodzenia pracownika. Natomiast jeśli pracodawca nie wywiąże się z warunków dofinasowania będzie musiał zwrócić otrzymaną dotację.

Inną formą z której również korzystają przedsiębiorcy są bony stażowe. Jednak tutaj sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Inicjatywa bardziej jest tutaj wymagana ze strony osoby bezrobotnej, która idzie do Urzędu Pracy mówi, że chciałaby pracować w danym zakładzie, pracodawca wyraża na to zgodę, składa u nas wszystkie wymagane dokumenty, wnioski. Otrzymuje 6 miesięcy stażu, warunkiem jest tylko, że pracodawca po wykonanym stażu musi taką osobę zatrudnić na kolejne 6 miesięcy. Jeśli te stanowisko przez kolejne pół roku zostanie utrzymane pracodawca otrzyma jeszcze od nas premię w wysokości 1500 złotych.

Istnieją jeszcze różnego rodzaju dopłaty dla osób powyżej 30 –tego czy 50-tego roku życia z, których mogą każdorazowo korzystać, ale przypominam są to tylko dopłaty nie dofinasowania.

Dotacje na doposażenie stanowiska są ogłaszane właśnie w tym miesiącu.

M.S Czy w Urzędzie Pracy pojawiły się jakieś nowinki dla osób bezrobotnych?

W.P Tak, tzn. w ogóle w stosunku do ubiegłego roku poszerzono instrumenty dotacji oraz dofinasowań dla osób bezrobotnych. Główne zmiany to: wprowadzenie bonu stażowego, tzn. staże były, ale nie było konieczności dalszego zatrudnienia przez pracodawcę. Kolejna rzecz to bony na zasiedleniowe. Osoba bezrobotna, która wyjeżdża bo otrzymała pracę po za powiatem, co najmniej w odległości 80 kilometrów od miejsca zamieszkania, i ma pewne zatrudnienie na co najmniej pół roku może o taki bon zasiedleniowy się starać. Wysokość bonu to prawie 7000 tysięcy złotych brutto. Ta kwota wypłacana jest jednorazowo po przedstawieniu odpowiednich dokumentów przez osobę, która stara się o taki bon. Po ośmiu miesiącach od otrzymania bonu, osoba starająca się o niego musi przedstawić umowę zlecenie bądź o pracę z 6 miesięcznym zatrudnieniem, w tedy bon nie będzie podlegał zwrotowi.

Inną formą może być np. tele- grand. Na dzień dzisiejszy jednak nie wpłynął do nas ani jeden wniosek więc trudno mi jest odpowiedzieć jak, w tym przypadku będzie przedstawiała się sytuacja. Założeniem jest, że przedsiębiorca może złożyć wniosek o taki tele -grand. Jest to kwota przeznaczona na doposażenie stanowiska w sprzęt telekomunikacyjny. Wysokość takiego tele-grandu to ponad 10.000 tysięcy złotych.